برچسب های EAS

بر اساس آخرین فشارسنج جهانی سرقت خرده فروشی توسط ۷۳ درصد خرده فروشان استفاده می شود .

برچسب های امنیتی EAS

موثرترین نوع برچسب برای مبارزه با سرقت هستند. سیستم EAS برچسب ها را در ارتباط با آنتن قرار گرفته در نزدیکی ورودی یک فروشگاه می بیند. وقتی کالای برچسب خورده به مجاورت این آنتن نزدیک می شود ، زنگ هشدار به صدا در می آید و کارکنان را از یک تهدید احتمالی آگاه می کند. دو سیستم اصلی EAS وجود دارد (فرکانس رادیویی و مغناطیسی آکوستو) و تفاوت در فرکانس عملکرد برچسب ها و آنتن است. انکار منفعت برچسب های انکار مزیت هنگامی که سارق قصد حذف برچسب را دارد ، کالای دزدیده شده را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. رایج ترین شکل ، برچسب های رنگ جوهر است که با دستکاری برچسب ، جوهر پاک نشدنی آزاد می کند و در نتیجه کالای دزدیده شده را بی فایده می کند.