قابلیت

تعداد نصب شده

نقد و برسی
مشخصات فنی

۸ اهم

۲۵ _۳۰ ولت

قالب یک تکه

تنوع رنگ

پایه فلزی

پکیج تخفیف دار این محصول