• فاصله قرائت: 15-25 سانتی متر
  • سرعت قرائت: هرثانیه 16۰
  • برد سیم: 20 متر سیم
  • پـرتـو: لیزریو تکنولوژی بی سیم
  • قابلیت ذخیره 1000 رکورد بارکد
  • قابلیت اسکن انواع بارکد استاندارد
  • پـایـه: دارد
  • شارژ و تخلیه از طریق: USB

به همراه یک سال گارانتی